JA Source phrase
Translation EN

sinpelo chatouille macchino gimnaste despojarse hermanas enseramento bayaa niewiarygodnie solidifie