CS Source phrase
Translation EN

parallels ruhreier kosing masarz molhada prenoncer mitigeur deuteronomio zopilote rasial